Burgemeester op nieuwjaarsreceptie: keek terug en blik vooruit

dinsdag 9 januari 2024 13:47

Blikopzeewolde.nl- Dames en heren, namens het gemeentebestuur wil ik u, en allen die u dierbaar zijn, een gelukkig en gezond 2024 wensen. Fijn dat u met veel van de 23.895 inwoners naar de Verbeelding gekomen bent, waar u kunt genieten van een overzicht van beelden van het afgelopen jaar, de kunst van o.a. Anke van Dijk en Jeannette Meijer en vanzelfsprekend ook kunt netwerken. Natuurlijk hoort daar op dit moment ook een felicitatie bij, want onze prachtige jonge gemeente bestaat 40 jaar. 40 jaar, waarbij de pioniers van toen, veelal uit het buitengebied van Zeewolde, de basis legden voor de bijzondere gemeenschap die we hier met elkaar gebouwd hebben.

Mooi om met elkaar dit feestjaar te vieren. Dat is geen activiteit van de gemeente maar de gemeenschap. Voor, door en met Zeewoldenaren staat inmiddels een zeer gevarieerd programma in de steigers. Hierbij is volop aandacht voor jong en oud, kunst en cultuur, sport en recreatie, enz.Echter, het valt of staat met de medewerking van de vele vrijwilligers en bezoekers om het tot een groot succes te maken.Draag daarom uit dat u trots bent op deze gemeenschap door: bijvoorbeeld door de bijzondere pin te dragen, eind deze maand een mooie vlag aan te schaffen, de evenementen te bezoeken en alles wat u er aan kunt doen om als inwoner, ondernemer of als organisator van evenementen uw liefde voor deze gemeenschap te laten blijken.

Zo, genoeg wervende woorden voor ons feestjaar. Nu toch even weer met de voetjes terug in de polderklei. Het afgelopen jaar was er een met mooie en minder mooie momenten. In privé en politieke zin hebben we het nodige voorbij zien komen.We kregen twee verkiezingen: in maart een provinciale met landelijk de BBB als grote winnaar en in november een Tweede Kamer met de PVV als grootste. Beide verkiezingen tonen aan hoe grillig het stemgedrag van onze inwoners is. Stemgedrag dat landelijk onder andere te maken heeft met het schijnbaar dalende vertrouwen in de overheid. Helaas komen de daarbij opgeroepen beelden niet altijd met de feiten overeen. Vandaar dat het goed is lokaal als gemeente transparant te blijven in je communicatie naar inwoners toe en onjuiste beelden waar mogelijk te ontzenuwen.

Politiek Zeewolde zat ook (zonder verkiezingen) niet stil.  In ons college vertrok Winnie Prins en kwam Steven Scheffer als haar opvolger. Uit de gemeenteraad vertrokken Angela Huckriede, Martijn Wortman, Steven Scheffer en Yvonne van Bruggen (die na een kort ziekbed kwam te overlijden).Hun opvolgers wens ik alle succes in hun volksvertegenwoordigende rol. Dat zelfde geldt ook voor Jenny Kooij die als nieuwe griffier deze week is begonnen.

Voor onze volksvertegenwoordigers wordt 2024 een jaar waarbij op diverse fronten knopen moeten worden doorgehakt. Onderwerpen waar u als inwoners en ondernemers mogelijkerwijs ook een belang bij heeft. Voor Trekkersveld 4 moet er, liefst zo snel mogelijk, een nieuw Bestemmingsplan komen om te kunnen voorzien in de huisvestingsbehoefte van onze ondernemingen.Zoals u allen weet heeft men van Rijkswege wederom het oog op Zeewolde laten vallen. Er zullen o.a. keuzes worden gemaakt en standpunten worden ingenomen voor de mogelijke kazernelocatie.Dat geldt ook voor besluiten rond ons Zeewolder deel van Oosterwold. Demissionair minister De Jonge is het inmiddels helder dat men in het Haagse niet over Zeewolde moet praten maar met Zeewolde. Dat heeft hij bij onze ontmoeting ter harte genomen en het college hoopt hem binnenkort weer te mogen begroeten voor een vervolggesprek.

Dichter bij huis, in ons dorp, heeft de voortgang van woningbouw in de Polderwijk hoge prioriteit. Er zijn in 2023 maar liefst 193 woningen opgeleverd en voor dit jaar zijn er 200 in ontwikkeling.Een mooie ontwikkeling, naast de Polderwijk, is in het centrum de realisatie van 28 appartementen in het Ravelijn. We willen dat onze jonge generatie ook in het dorp kan blijven wonen en wat dat betreft houden we er bij de projecten goed rekening mee. Naast wonen is ook een behoud en verbetering van voorzieningen van groot belang. Het college en de raad zullen keuzes moeten maken over de wijze van gebruik van de Meermin en/of de Open Haven.

Nu een eerste besluit is genomen over de toekomst van de raadzaal, zal dit jaar ook duidelijk worden hoe we in een deel van het gemeentehuis een maatschappelijke voorziening gaan onderbrengen.Voor alle vergunningen die na 1 januari worden aangevraagd hebben we als bedrijven en inwoners nu te maken met de Omgevingswet. Dit vergde de afgelopen maanden veel voorbereidend werk in processen, aanpassen gemeentelijke verordeningen en registraties. Volgend jaar moeten we zeker met elkaar dit eerste jaar gaan evalueren, want het blijft niet bij de ene wet. Er is ook een Wet Kwaliteitsborging (WKB) waarbij commerciële kwaliteitsborgers het werk van gemeentelijke toezichthouders gaan overnemen. Ook hiervoor zie ik 2024 als een testjaar.

Natuurlijk is het fijn allerlei bouwplannen te hebben, maar we horen ook dat we voor de uitvoering te maken krijgen met de zogenaamde netcongestie en dat goed gekeken moet worden naar alternatieve vormen van energievoorziening om de bouw van woningen en bedrijven mogelijk te maken. Een uitdaging, zelfs voor de enige energieneutrale gemeente van ons land.Energieneutraal Zeewolde krijgt overigens concurrentie, want gisteren hoorde ik in Dronten dat men in 2030 op de eerste plaats wil komen. Ik wens hen alle succes.Die uitdaging waar we als gemeenten voor staan wordt nog groter door de Nederlandse interpretatie van stikstofnormen. Zeker nu de door ons als Zeewolde aangelegde nieuwe natuur een status heeft die beperkend kan werken voor verdere ontwikkeling van onze eigen gemeenschap.Bij dit alles speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Afgelopen jaar heeft de raad het Duurzaamheidskompas opgesteld. Hierin staan de speerpunten van onze volksvertegenwoordiging. In 2024 zal het college dit omzetten in een uitvoeringsplan met het doel om de door de raad gestelde termijnen te halen.

Het welbevinden van onze inwoners achten we erg belangrijk. We hebben als gemeente tot op zekere hoogte een zorgplicht waarbij we jongeren kansrijk willen laten opgroeien, ouderen lang zelfredzaam proberen te houden en er alles aan proberen te doen inwoners bestaanszekerheid en perspectief op werk willen geven. Een mooi resultaat van 2023 is de opening van “De Komeet”: een woonvoorziening voor 23 mensen die op de één of andere manier begeleiding nodig hebben.T.b.v. onze jongeren is de JOP in de Polderwijk in gebruik genomen en zijn, naast het gemeentelijk jeugd- en jongerenwerk in de Eclips, op 1 januari de nieuwe straathoekwerkers, met een duik in het Wolderwijd, aan hun taak in Zeewolde begonnen.

Ook de wijze waarop wij onze openbare ruimte inrichten raakt het welbevinden van onze inwoners.Er wordt hard gewerkt aan grote projecten. Vorig jaar werd begonnen met de renovatie van de Waterbuurt, (deze is inmiddels bijna afgerond) De renovatie van de Edelstenenbuurt gaat dit jaar in de uitvoering. Het project Centrum Carré krijgt vanaf volgende week zijn vervolg (met de laatste weersvoorspellingen: ijs en weder dienende). Dit soort projecten doen we zoveel mogelijk met u als inwoners samen, door voorafgaand, bijeenkomsten te organiseren om op te halen wat u belangrijk vindt. Natuurlijk kunnen niet alle ideeën worden meegenomen, maar we proberen het wel zoveel mogelijk.Echter, om het mooi te krijgen moeten we soms eerst door zure appels heen, vanaf volgende week zijn er dus weer alternatieve routes door het dorp.

Alle genoemde zaken kosten geld. Gelukkig heeft Zeewolde nog een solide financiële positie. 2023 hebben we weer positief afgesloten. Hoe lang nog, dat blijft even een vraag. Uitkomsten uit discussies dit jaar tussen de landelijke en gemeentelijke overheden zullen mede bepalend zijn voor eventuele maatregelen om financieel gezond te blijven. Voor de organisatoren van onze dorpsevenementen en andere lokale initiatieven is het dan ook goed om, naast gemeentelijke subsidies, te kunnen aankloppen bij een Windfonds van waaruit projecten in de samenleving kunnen worden gestimuleerd.Recreatief zullen we ook aan de weg blijven timmeren. Bij binnenkomst van het dorp zullen de digiborden binnenkort uitnodigender gaan worden. Passend bij onze grote Flevolandse recreatiegemeente.

Terugkijkend naar 2023 binnen mijn eigen portefeuille is het vermeldenswaardig dat we naast het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het centrum ook oog hebben voor ons buitengebied. Ofschoon gemeente met BOA’s en ambtenaren openbare orde, samen met politie, volop aandacht heeft voor de hele 268 km2, is het goed in samenwerking met de agrariërs, het platform veilig ondernemen en het RIEC de alertheid van de bewoners en werknemers binnen het uitgestrekte agrarische gebied te verhogen.  De grote opkomst van bewoners bij Hoeve Karree medio december liet zien dat aandacht voor ondermijning en ondermijnende activiteiten iets is dat leeft. Hierbij zal het incident op de Wulpweg zeker een eyeopener zijn geweest.Het blijft echter niet beperkt tot ons buitengebied ook in de dorpskern moeten we alert blijven.

De brand en de vondst van een wietplantage op het Grootzeil en onlangs de actie bij de garagebedrijven tonen aan dat het goed is als gemeenschap tijd en geld vrij te maken voor controles. Ook in 2024 zullen we daar mee doorgaan.Wat bijna geruisloos is verlopen, dat is de heropening van ons AZC. 600 mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vinden een goede veilige opvang in ons dorp. Dit naast een groot arbeidsmigrantencomplex voor 1.200 personen. Daarnaast weten we ook nog zo’n 100 vluchtelingen uit de Oekraïne in ons dorp een veilig thuis te bieden. Dank aan allen die zich voor deze groepen in onze samenleving inzetten.Zeewolde en de gemeenten in onze provincie doen verhoudingsgewijs heel veel. De spreidingswet zou wat mij betreft ingevoerd kunnen worden om ook sterk achterblijvende provincies en gemeenten te stimuleren hun aandeel te leveren en daarmee de druk op o.a. onze regio te verminderen.

Om alle zojuist genoemde zaken te kunnen handelen hebben we de beschikking over een groep zeer betrokken ambtenaren van onze gemeente en ons samenwerkingsverband Meerinzicht. Medewerkers die meer en meer te maken hebben met de verdere juridificering en claimcultuur die ook naar ons land is overgewaaid en ons als gemeenschap veel tijd en geld kost. Denk hierbij o.a. aan bijna ondermijnende WOO verzoeken.Met de bijbehorende regeldrift en Rijksbemoeizucht na weer een incident of uitspraken na procedures in sommige delen van ons land, hebben wij het in onze rustige plattelandsgemeente wel eens moeilijk met nieuwe regelgeving. Als voorbeelden onlangs de politieke vragen n.a.v. de verplichte Europese aanbesteding of het Didamarrest die gemeenten bij uitgifte van gronden ook in een keurslijf drukt.Mijns inziens moet voorkomen worden dat gemeenten steeds meer een Rijks uitvoeringsloket gaan worden voor regels die vanuit een grootstedelijke visie geschreven zijn en daar wellicht makkelijk uitvoerbaar zijn, maar in de grote plattelandsgemeenten ongewenst en soms onuitvoerbaar zijn. Daarom is het belangrijk als gemeenten je stem te laten horen.

Dames en heren, ik wil zo langzamerhand naar een afronding toe en dat doe ik zoals bij het begin met een positieve blik naar ons jubileumjaar. Ik wens u allen een fantastisch 2024 toe en hoop dat alle verwachtingen die u voor dit jaar heeft in vervulling zullen gaan.Wij gaan op bijzondere wijze afsluiten, met een lied dat speciaal voor ons 40 jarig jubileum is gecomponeerd door Boudewijn Zwart en waarbij Margryt Poortstra de tekst heeft geschreven. Deze stond gisteren in de Zeewolde Actueel. U heeft allen dus al een beetje geoefend.Boudewijn op vleugel en Joke Janssen als zangeres zullen deze ode aan ons dorp ten gehore brengen. Daarna zullen zij ons stimuleren in ieder geval het refrein mee te zingen.

Voor we aan de receptie beginnen eerst een bloemetje voor Margryt, Joke & Boudewijn. Ik wens u allen nog een hele prettige avond en hoop u dit feestjaar nog vaak in ons 40 jarig Zeewolde te ontmoeten.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte