Gemeenteraad wil van college horen hoe zij denkt over steun aan jongerenhonk de Groene Schuur

maandag 6 november 2023 14:47

Blikopzeewolde.nl- Jongerensoos de Groene Schuur heeft meerdere malen richting de gemeente te kennen gegeven te kampen met financiële problemen. De gemeenteraadsfracties van D66 Zeewolde, ChristenUnie Zeewolde, CDA Zeewolde, Leefbaar Zeewolde en Actief Zeewolde (de gehele gemeenteraad op de VVD na) tonen zich nu bezorgd en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.Het bestuur van de Groene Schuur heeft ook verschillende gesprekken gehad met het college, maar dit heeft niet tot resultaten geleid. Het bestuur gaf aan dat het gebouw aan de Dasselaarweg in slechte staat verkeert. Gesproken werd (en wordt) van een lekkend dak. De vloer bij de ingang zou ook niet meer in orde zijn. Voor het opknappen van het gebouw heeft het bestuur naar eigen schatting € 150.000,- nodig.

In de gesprekken vertelde het college dat het geld voor steun ontbrak, maar ook dat ‘de deur nog niet gesloten is’. Daarnaast zouden de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan in de weg zitten voor een mogelijke oplossing. Het bestuur van de Groen Schuur geeft aan niet meer verder te willen en kunnen als er niet voor januari geen zich op een oplossing komt. Inmiddels is een petitie genaamd ‘Red de Groene Schuur’ gestart door Mischa van Brandwijk namens Spotlight waarbij de gemeente wordt opgeroepen om een helpende hand te bieden. Deze petitie is een kleine 2000 maal ondertekend.

Wat willende gemeenteraadsfracties van het college weten? De vragen staan hieronder

1. Is het college het met ons eens dat de Groene Schuur een belangrijke (ontmoetings)plek is voor jongeren in Zeewolde, die behouden zou moeten worden? 

2. Kan het college aangeven welke acties het college heeft ondernomen sinds de brandbrief van de Groene Schuur van het najaar van 2022? Graag hierbij ook ingaan op het volgende: 

a. welke stappen sindsdien zijn gezet; 

b. welke inspanningen het college heeft verricht; 

c. welke oplossingen zijn onderzocht; 

d. in hoeverre er is gekeken naar aanpassing van het bestemmingsplan, zodat commerciële partijen i.s.m. de Groene Schuur continuering van de (feest)activiteiten voor jongeren kunnen garanderen; ? 

e. in hoeverre er i.s.m. Groene Schuur is gekeken naar mogelijkheden om het pand te verhuren aan derden; 

f. in hoeverre er overleg is geweest over potentiele verkoop van het pand aan derden; 

g. in hoeverre de jongerenraad is geraadpleegd over mogelijke oplossingen. 

3. Kan het college aangeven waarom de Groene Schuur nog geen (financiële) steun heeft gehad? 

4. Is het college bereid (al dan niet gedeeltelijk) de Groene Schuur financieel tegemoet te komen? Zo niet, welke reden heeft dat? 

5. Is het mogelijk om het huidige bestemmingsplan te wijzigen zodat de Groene Schuur meer ruimte krijgt voor bijvoorbeeld verhuur van het gebouw? Dit om de Groene Schuur de ruimte te geven om meer financiële middelen te creëren om op deze manier zelfstandig de kosten voor het onderhoud op zich te nemen. Zo niet, wat zijn de redenen dat het bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden? En in geval het bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden, is het college bereid middels een afwijkingsvergunning alsnog meer activiteiten mogelijk te maken? 

6. Welke verantwoordelijkheid ziet het college voor zichzelf om tot een oplossing te komen om deze ontmoetingsplaats voor de jongeren in stand te houden? 

7. Tot slot, kan het college aangeven om welke geschetste scenario’s het gaat waarover de gemeente moet beslissen? 

Bij de voorgaande vragen merken wij het volgende op. Wij begrijpen en realiseren ons dat het college primair niet verantwoordelijk is voor het gebouw “de Groene Schuur” en de exploitatie ervan. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid bij Stichting de Groene Schuur zelf. Wel vinden wij dat de gemeente zou moeten meedenken en creatief zijn, dit omdat de gemeente verantwoordelijkheid heeft voor de jongeren in Zeewolde. Voor het welzijn van de jongeren is een plek als de Groene Schuur immers van groot belang. 

Gezien de ernst/urgentie van de situatie hopen wij op een spoedige reactie van uw kant. 

Met vriendelijke groet, 

De fractie van D66 Zeewolde (Samee Sabur) De fractie van CU Zeewolde (Tamara Baas) De fractie van CDA Zeewolde (Bouwe van der Weide) De Fractie van Leefbaar Zeewolde (Samantha de Vries) De fractie van Actief Zeewolde (Henk Parisius) 

Deel dit artikel

  • Column: Weet wat je kiest!

    Blikopzeewolde.nl- Vandaag gaan we weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Maak vooral gebruik van je stemrecht! En laat je leiden door wat goed voor jou

  • Straathoekwerk: Wie wordt er nu blij van dit regeltje?

    Blikopzeewolde.nl- Wie er blij wordt van de wettelijke aanbestedingsregels rondom het straathoekwerk? De gemeente niet, te lezen aan de toon van het persbericht, Nummer-13 niet- de organisatie die het straathoekwerk

  • Verbouwing raadszaal: gemeenteraad weg uit gemeentehuis

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad zelf moet er nog een beslissing over nemen maar als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt worden er straks geen vergaderingen van de gemeenteraad